شبکه های بی سیم

نچه در این نوشته به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و حاوی سناریو های ارتباطات Point-to-Point نمی شود.

در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیـستم را تشکیل میدهد.

غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد مصرف قرار میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند گیرنده و فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.

فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت برد شبکه دارد.

بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a 802.11g معادل ۵۴Mbps است و سرعت های بالاتر از مکانیزم های برنامه ی شرایط ویِژگزینشه مصرف میکنند.

سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.

در شبکه بی سیم Access Point دستبعضی است که میتوان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار کاربران قرار میگیرد.

با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی Half-Duplex مساوی ۵۴Mbps است . که میتوان گفت مساوی ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که این پهنای باند اشتراکی است چنانچه ۵ کاربر از این Access Point بخواهند مصرف کنند هرکدام پهنای باندی مساوی ۵Mbps خواهند داشت مگر آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد کاربران همواره Online میزان مصرف آنها دارد.

کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از ۱۰۰Kbps نیز برای کاربران کفایت خواهد کرد.

در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا بکنید که شبکه های WLAN را جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN راه حل می باشند برای مواقعی که امکان کابل کشی و مصرف از شبکه Ethernet امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ زیبا یی محیط است. سالن های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های نمایشبعضی بهترین نمونه ها برای استفاده تاثیر گذار از شبکه های WLAN میباشند.

و ولی قابل توجه دوست ها امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت زود امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت هم امکان رخنه در آن وجود دارد.روش های مختلف ی جهت امن سازی این شبکه های گسترش داده شده که با صرف کمی زمان میتوان یکی از اینراهنمای ها را بکار برد تا از سوء استفاده و یا آسیب پیشگیری شود.

با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب به ویژه کرم های اینترنتی (Worm) بآسانی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. قطعا ً در شبکه های بی سیم هر چند کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس و ظهور بودن آنها اطمینان حاصل بکنید .

بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً Hang کردن آن می شود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مساله تشخیص داده شود.

باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با معین ات فعلی راه حل هستند برای شرایطی که در آن امکان مصرف از Ethernet کابل کشی وجود ندارد نه جایگزین Ethernet چنانچه کسی غیر از این به شما گفت میتوانید بصورت بسیار خاصی (Special) در صورتش نبرخی بیاندازید! بکارگیری از شبکه های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر لحظه با Laptop یا PDA از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس اجتماعات هموراه بسیار مفید رضایت بخش خواهد بود. همین طور امکانی که بصورت موقتی برپا شده اند شبیه پروژه های عمرانی نمایشگاه ها دفاتر استیجاری هم در فهرست مسائل کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند. آنچه در این نوشته به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است و حاوی سناریو های ارتباطات Point-to-Point نمی شود.

در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی سیم که میتواند بصورت PCI، PCMCIA و USB باشند کاربران سیـستم را تشکیل میدهد.

غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد استفاده قرار میگیرند مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۱ از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.

فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها و نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی اثر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.

بالاترین سرعت قابل دسترس مطابق استانداردهای ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱g معادل ۵۴Mbps است سرعت های بالاتر از مکانیزم های برنامه ی شرایط ویِژگزینشه مصرف میکنند.

سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.

در شبکه بی سیم Access Point دستگاهی است که میتوان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار کاربران قرار میگیرد.

با توجه به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که Access Point منطبق بر ۸۰۲٫۱۱g دارای پهنای باند اشتراکی Half-Duplex مساوی ۵۴Mbps است که میتوان گفت مساوی ۲۵Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که این پهنای باند اشتراکی است چنانچه ۵ کاربر از این Access Point بخواهند استفاده کنند هرکدام پهنای باندی مساوی ۵Mbps خواهند داشت مگر آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه تنها یکی از این کاربران نیاز به دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از ۲۵Mbps استفاده نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد کاربران همواره Online میزان مصرف آنها دارد.

http://www.netwebco.ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت منابع اینترنتی باشد که برخوردای از ۱۰۰Kbps برای کاربران کفایت خواهد کرد.

در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا بکنید که شبکه های WLAN را جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه حل می باشند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet امکانپذیر نیست یا اولویت با Mobility و یا حفظ قشنگ یی محیط است. سالن های کنفرانس، انبارها، محیط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محیط های نمایشگاهی بهترین نمونه ها برای مصرف اثر گذار از شبکه های WLAN میباشند.

راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت سریع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی سرعت امکان رخنه در آن وجود دارد.آموزش های مختلف ی جهت امن سازی این شبکه های گسترش داده شده که با صرف کمی زمان میتوان یکی از اینروش ها را بکار برد تا از سوء استفاده یا آسیب پیشگیری شود.

با تذکر محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب به ویژه کرم های اینترنتی (Worm) بآسانی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. قطعا ً در شبکه های بی سیم هر چند کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس ظهور بودن آنها اطمینان حاصل بکنید . بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point اصطلاحاً Hang کردن آن می شود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مساله تشخیص داده شود.

باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با معین ات فعلی یک راه حل هستند برای شرایطی که در آن امکان مصرف از Ethernet کابل کشی وجود ندارد نه جایگزین Ethernet چنانچه کسی غیر از این به شما گفت میتوانید بصورت بسیار خاصی (Special) در صورتش نبرخی بیاندازید! بکارگیری از شبکه های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر لحظه با Laptop یا PDA خود از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و اجتماعات هموراه بسیار مفید رضایت بخش خواهد بود. همین طور امکانی که بصورت موقتی برپا شده اند شبیه پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر استیجاری نیز در فهرست مسائل کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.

شبکه‌ های موبایل جایگزین شبکه ‌های بی‌ سیم Wi-Fi

شبکه های Wi-Fi به واسطه ایجاد امکان اتصال به اینترنت بدون نیاز به کابل شبکه با فاصله ای دور از آن، سبب استقلال بیشتر کامپیوترهای کیفی شده اند. با وجود این که شبکه های Wi-Fi در دفاتر کار، خانه ها، فروشگاه ها سایر مکان های شلوغ به درستی عمل می کنند، ولی باز هم دارای محدودیت های فراوانی هستند ؛ جهت چه که این شبکه ها در تمام جا قابل دسترسی نبوده امکان مصرف از آنها در حال حرکت در یک اتومبیل قطار وجود ندارد.

تولید کنندگان کامپیوترهای کیفی قصد دارند با اضافه کردن ویژگی پوشش وسیع بی سیم (قابلیت ارائه شده توسط شبکه های تلفن همراه ) به نسل بعدی کامپیوترهای کیفی خود، این خلاء را پر کنند. با وجود این که جهت مصرف از شبکه های بی سیم، کارت های PC در دسترس می باشند ، اما دسترسی توکار (شبیه Wi-Fi توکار)، ویژگی است که بیشتر مورد پسند واقع می شود. شرکت سونی (Sony) اولین سری از چنین کامپیوترهایی را تحت عنوان مد Vaio WGN-T۳۵۰P با قیمت ۲۰۰ دلار روانه بازار کرد. این مدل برای اتصال به شبکه موبایل به یک مودم بی سیم مجهز است.

مهمترین مزیت استفاده از شبکه های مبتنی بر تلفن نسبت به شبکه های Wi-Fi این است که در تمام مکان های دارای پوشش شبکه تلفن حاوی بسیاری از شهرها روستاها، امکان دسترسی وجود دارد. جذاب این که در جا به جایی نیز اتصال اینترنتی شما بدون هیچ مشکلی از یک آنتن موبایل به دیگری منتقل می شود و در صورت قطع اتصال، به آسانی می توانید مجدداً رابطه را برقرار کنید.

بزرگترین نقص این شبکه ها هزینه زیاد، عدم انعطاف پذیری سرعت پایین است. فرضاً یک کامپیوتر کیفی مانند کامپیوتر Vaio شرکت سونی، فقط می تواند شما را به یک سرویس بی سیم و یا در بهترین حالت به یکی از دو فن‌آوری موجود بی سیم متصل نگه دارد که این ناشی از عدم انعطاف پذیری لازم است. از نظر سرعت نیز، سریع ترین سرویس شبکه های تلفن همراه ، سرعتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوبایت در ثانیه در اختیار قرار می دهد، اما در عمل چنین نیست مودم ها سبب می شوند که اطلاعات حداکثر با سرعتی بین ۳۰ تا ۵۰ کیلو بایت در ثانیه انتقال یابند؛ در حالی که شبکه Wi-Fi حداقل سرعتی معادل ۵۰۰ کیلو بایت در ثانیه و حتی گاهی بیش از این در اختیار می گذارد.

سونی با در اختیار گذاشتن برنامه ی که قابلیت انتقال بین دو نوع شبکه را دارد، امکان استفاده از هر دو شبکه Wi-Fi موبایل را برای کاربران فراهم کرده است. اقطعا لاً روزی فرا می رسد که عمل گزینش شبکه به طور خودکار بوسیله برنامه انجام شده و برنامه بهترین ارزان ترین شبکه را جهت تان انتخاب می کند.

به هر حال کامپیوترهای کیفی مجهز به Wi-Fi قابلیت حمل مورد نظر را در اختیار کاربران قرار می دهد، اما اگر اتصالی را می خواهید که در هر و هر مکان برقرار شود، ویژگی توکار بهره گیری از شبکه های موبایل ، گزینه بهتر ی محسوب می شود که اقطعا لاً در آینده عمومیت خواهد یافت.

WiFi برای تلفن‌های همراه

شبکه های WiFi در باندهای رادیویی ۲.۴ ۵ گیگاهرتز عمل می کنند بسته به استانداردی که دارند میتوانند دارای سرعت داده ای ۱۱ مگابیت در ثانیه (Mbps) یا ۵۴Mbps باشند. با وجود اینکه این پهنای باند به نسبت شبکه های محلی رایج Ethernet کمتر است، با این حال با تذکر به ویژگی ها یی که دارد نیز اینکه این پهنای باند حتی بیشتر از نیاز اکثرا کاربران برای انجام کارهای روزمره است ، مصرف از آن بسیار فراگیر شده است.

WiFi علاوه بر استفاده برای رابطه رایانه های شخصی یا لپ تاپ در اتصال پرسرعت با اینترنت، قادر است امکان دسترسی به اینترنت یا هر شبکه دیگری را بصورت تلفن همراه نیز فراهم نماید.

به همین علت، بخاطر آسانی مصرف از این تکنولوژی، بیشتر تجارتها امروزه در حال استفاده از WiFi برای بخشی از شبکه های اطلاعاتی هستند . این تکنولوژی به کارمندان مجوز می دهد تا بطور آزاد از بین ساختمان ها تا داخل اتاق جلسات عبور کنند و در عین حال به سرویسهای شبکه از طریق لپ تاپ‌هایشان دسترسی داشته باشند.

WiFi همین طور می‌تواند راهی تاثیر گذار ارزشمند به منظور گسترش شبکه های داخلی، بدون صرف نرخ سیم کشی یک دفتر بشمار رود.

Bluetooth و WiFi هر دو به عنوان تکنولوژی های عامه پسند محبوب بی سیم، طراحی، تولید و توسط مردم گزینش شده اند، اما هدف آنها مفرق است نباید آندو را به عنوان تکنولوژی های رقیب در نظر گرفت.

Bluetooth برای استفاده در شبکه شخصی بی سیم، برای مثال جایگزینی کابل های بین کیبورد ها PC طراحی شده است دارای مصرف پایین برق برد کوتاه است. در حالی که هدف از WiFi یک شبکه مکانی بی سیم بوده که برد و پهنای باند بسیار وسیع تری دارد.

شبکه های WiFi در باندهای رادیویی ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز عمل می کنند و بسته به استانداردی که دارند میتوانند دارای سرعت داده ای ۱۱ مگابیت در ثانیه (Mbps) و یا ۵۴Mbps باشند. با وجود اینکه این پهنای باند به نسبت شبکه های محلی رایج Ethernet کمتر است، با این حال با تذکر به ویژگی ها یی که دارد نیز اینکه این پهنای باند حتی بیشتر از نیاز اکثرا کاربران برای انجام کارهای روزمره است ، استفاده از آن بسیار فراگیر شده است.

مهمترین استاندعزم ای IEEE برای WiFi در خانواده ۸۰۲.۱۱ عبارتند از:

▪ ۸۰۲.۱۱a : که با ۵GHz کار می نماید دارای حداکثر پهنای باند ۵۴Mbps است.

▪ ۸۰۲.۱۱b : که با ۲.۴Ghz کار می نماید پهنای باند ۱۱Mbps را تامین می نماید .

▪ ۸۰۲.۱۱g : که با ۲.۴Ghz کار می نماید پهنای باند ۵۴Mbps را پشتیبانی می نماید .

● کاربردهایی در صنعت تلفن همراه (موبایل )

مسائل بسیاری از کاربردهای تکنولوژی WiFi وجود دارد؛ گاهی از مردم WiFi را روی Laptop PC های در خانه یا محل کار مصرف می کنند. ولی امروزه کاربردهای استفاده از این تکنولوژی در تلفن های همراه می تواند حتی بیشتر از استفاده در رایانه ها باشد.

قابلیت Push Email می تواند یک محیط کاربردی بسیار با اهمیت برای شرکـت ها باشد. با اینروش شما می توانید گوشی تلفن همراه را با Email Server مجموعه مورد نظر ارتباط کرده اندازه بالایی از اطلاعات را بین دستگاه تلفن همراه و ایمیل سرور انتقال دهید. استفاده از WiFi به عنوان حاملی برای این انتقال درحالیکه سرعت download بالایی را تامین می نماید به راحتی از تعرفه انتقال اطلاعات با روشهای معمولی می کاهد.

VoIP (پروتوکل انتقال صدا برروی IP) تکنولوژی وسیع و با اهمیت دیگری که امکان برقراری ارتباط تلفنی بر روی شبکه های رایانه ی را ممکن می سازد. این تکنولوژی به نوبه خود می تواند به کم شدن هزینه ارتباطات یاری کند.

Dual Mode Telephony، دستگاه های موبایل امروزه با استفاده از تکنولوژی WiFi قادر به برقراری ارتباط هایی به بهتر ی کیفیت تکنولوژی سلولی رایج می باشند . یکپارچگی این خصایص فوائد بسیاری برای کاربران خانگی و شرکـت ی دارا ست، اما به شرط کاهش تعرفه ها نیز ویژگیها بیشتر. به این ترتیب شما روی تلفن همراه هم سرویس اینترنت دارید هم سرویس مکالمه تلفنی.

Internet browsing یا همان قابلیت نمایش صفحات اینترنت، از دیگر ویژگی ها ی گوشی های WiFi فعال است که باید از آن یاد کرد. با پیشرفت تکنولوژی دستگاههای تلفن همراه به صفحات نمایشگر با کیفیت بسیار بالا انحلال رنگ زیادتری همراه شده اند.WiFi قابلیت مرور صفحات وب را با سرعت بالا فراهم کرده بوضوع تعرفه اینکار را نسبت به حالت عادی کاهش می دهد.

● آینده

WiMAX استاندارد دیگری است که توسط IEEE ۸۰۲.۱۶ بیان شده و ارتباطات بی سیم تا شعاعی در حدود ۵۰ کیلومتر و پهنای باندی حدود ۷۰Mbps را فراهم می نماید . این یک تکنولوژی جدید ، بسیار موثر کارا بوده و قدم بزرگتری بر فراز WiFi است.

آنچه بنظر می رسد آنست که بزودی شاهد موبایل هایی مجهز به تکنولوژی WiFi در فروشگاه ها خواهیـم بود . این تکنولوژی فرصتهای کاری بسیاری را برای اپراتورهای موبایل و سازنده های گوشی موبایل ایجاد خواهد کرد.

سرویس هایی نظیر Push Email ،VoIP IMS و … تمام نسبت به آنچه اقطعا لآ اکنون ارائه می شوند ارزانتر خواهند شد میزان بازده کارایی این تکنولوژی می تواند ترافیک شبکه های تلفن همراه را کم شدن دهد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای شبکه های بی سیم بسته هستند

واکنش امیر جعفری به اظهارات سرسنگی /چگونه استاد دانشگاه تفاوت کاراکتر شخصیت حقیقی بازیگر را نمی‌فهمد؟

واکنش امیر جعفری به اظهارات سرسنگی /چطور استاد دانشگاه تفاوت کاراکتر شخصیت حقیقی بازیگر را نمی‌فهمد؟
فرهنگ > تئاتر – امیر جعفری بازیگر نمایش «پاییز» که از طرف مجید سرسنگی مدیر خانه هنرمندان ایران توقیف شده، نسبت به اظهارات این مدیر واکنش نشان داد.

آقـای برهانی مرند متنی بهتر را پیشنهاد داد من هم پذیرفتم ولی متاسفانه در طول کار، یکی از بازیگران نمایش مطالبی را اضافه کرد که در متن نبود تماما از آن رکاکت و استهجان می‌بارید.»

سرسنگی در جواب به این پرسش که جهت چه به جای تذکر دادن نمایش را توقیف کرده است‌،توضیح داد: «چندین بار تذکر دآدم حتی اقای برهانی مرند حاضر ناظر است، ولی متاسفانه این آقـای بازیگر حتی به حرف کارگردان هم گوش نداد. اصلاح این نمایش زمان بر نخواهد بود چون تنها کافی است آنچه را بازیگر اضافه کرده حذف نماید .»

امیر جعفری
او در جواب به این پرسش که فشارهای بیرونی باعث توقیف این نمایش شده است‌، تاکید کرد: «هیچ فشار بیرونی نبود، بلکه تصمیم شخصی من بود تمام مسئولیتش هم متوجه من است، زیرا به عنوان مدیر در قبال تماشاگران مسئول هستم و در این مدت تماشاگرانی که با خانواده آمده بودند نسبت به آنچه در این نمایش گفته می‌شد، اعتراض داشتند.»

سرسنگی در انتها صحبتش گفت: «کار درستی انجام دآدم چون آدم تئاتری فقط کسی نیست که تحصیلات تئاتر داشته باشد یا در این رشته کار نماید بلکه باید نسبت به سرنوشت تئاتر دلسوز باشد کاری نکند تئاتر مورد بی‌مهری قرار بگیرد، در حالی که این بازیگر برای بسیاری از نمایش‌ها مساله درست کرده است.»

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای واکنش امیر جعفری به اظهارات سرسنگی /چگونه استاد دانشگاه تفاوت کاراکتر شخصیت حقیقی بازیگر را نمی‌فهمد؟ بسته هستند

فواید سلامتی بخش چای سبز

چای سبز بومی چین و هند است که به دلیل اثرات آن بر سلامت قرن هاست که در جهان استفاده می شود ، اما در سال های اخیر در برخی جوامع مانند ایران محبوبیت یافته است. چای به عنوان پرمصرف ترین نوشیدنی پس از آب در جهان شناخته می شود. اگرچه ۷۸% چای مصرفی در دنیا از نوع سیاه و تنها ۲۰% چای سبز است. تمام انواع چای از جوشاندن برگ های خشک تهیه می شوند. درجه اکسیداسیون این برگ ها نوع چای را مشخص می کند. چای سبز از برگ های غیر اکسید شده تهیه می شود و کمترین میزان فراوری را دربین انواع چای دارد ؛ به همین دلیل از سالم ترین نوشیدنی های موجود بوده و دارای بیشترین مقادیر آنتی اکسیدان و پلی فنل های مفید است. چای سبز دم کرده که مواد شیرین کننده به آن افزوده نشده باشد، یک نوشیدنی فاقد کالری است. میزان کافئین موجود در آن نیز در کل نسبت به چای سیاه کمتر است.

خرید چای سبز

در طب سنتی چین و هند چای سبز با هدف کنترل خونریزی ، بهبود زخم ها ، کمک به فرایند هضم ، بهبود سلامت قلبی و روانی و تنظیم دمای بدن به کار می رفت. مطالعات اخیر نشان داده اند چای سبز دارای اثرات مفید بالقوه بر طیف وسیعی از اختلالات می باشد. البته تائید نهایی این فواید نیازمند مطالعات گسترده بیشتری است.

بر اساس مستندات انیستیتو ملی سرطان امریکا ، پلی فنل های موجود در چای از رشد تومور در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی جلوگیری کرده و اثرات مخرب اشعه ماورا بنفش را خنثی می کنند. در جوامع با مصرف بالای چای سبز میزان سرطان کمتر است ، البته این مساله ممکن است به علت سبک کلی سالم تر زندگی این افراد باشد. اثرات مفید چای سبز بر انواع زیادی از سرطان ها گزارش شده است. البته مکانیسم دقیق این اثر هنوز مشخص نیست.

چای سبز می تواند بر بیماری های قلبی نیز موثر باشد. نتایج مطالعه ای در سال ۲۰۰۶ نشان دهنده ارتباط مصرف چای سبز با انواع مرگ و میر از جمله مرگ های مرتبط با اختلالات قلبی – عروقی است. نتایج مطالعات مشابه نیز این شواهد را تائید کرد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط دیابت نوع ۲ با مصرف چای سبز پرداخته اند نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند. برخی مصرف چای سبز را با کاهش پیشرفت دیابت نوع ۲ مرتبط دانسته اند ، درحالیکه برخی دیگر این موضوع را تائید نکرده اند.

اما نکته قابل توجه در مورد مصرف چای سبز تبلیغات گسترده مبنی بر اثرات آن بر کاهش وزن است. بر خلاف ادعاهای موجود چای سبز تنها می تواند اثرات کوچک و غیر چشمگیری در کاهش وزن افراد چاق داشته باشد و به عنوان ماده کاهنده وزن قابل توصیه نمی باشد.

علاوه بر این موارد مطالعات چای سبز را در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی ، استرس ، خستگی مزمن ، اختلالات پوستی و بهبود آرتریت از طریق کاهش التهاب موثر دانسته اند.

مصرف چای سبز معمولا موارد منع خاصی ندارد. افراد با حساسیت زیاد به کافئین که عوارضی مانند بی خوابی ، استرس ، تحریک پذیری ، تهوع یا اختلالات معدی را تجربه می کنند و افراد دریافت کننده داروهای ضد انعقاد ، باید با احتیاط بیشتری چای سبز مصرف کنند. همچنین باید توجه داشت قرص های چای سبز مقادیر بالایی از مواد موثره را دارند که می توانند اثرات مضری نیز بر افراد مختلف داشته باشند. این امر به ویژه در زنان باردار یا شیردهی که مشکلات سلامتی مانند بیماری های قلبی ، فشار خون بالا ، اختلالات کبدی و کلیوی ، زخم های معده و اختلالات اضطرابی دارند باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای فواید سلامتی بخش چای سبز بسته هستند

اولین ساعت ها

اشکال جدیدتر ساعت :

با پیشرفت علم و دانش بشری، بتدریج ساعتهای دقیق تر مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار و کامپیوتری جای ساعتهای آبی، آفتابی و ماسه ای را گرفتند . مخصوصا” از زمان استفاده انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ های دندانه دار، که به ساعت شمار و دقیقه و حتی ثانیه شمار متصل هستند، سنجش دقیق زمان برای همه بطور ساده امکان پذیر گردید . در اوایل قرن شانزدهم اولین ساعت مچی آهنی، که نسبتا” زمخت بوده، توسط یکنفر آلمانی ساخته شد . بعدها اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دندانه های بسیار کوچک،امکان ساختن ساعتهای مچی ظریف بوجود آمد، بطوریکه اولین ساعتهای مچی شبیه ساعتهای امروزی، در کشور سوئیس «از سالهای ۱۷۹۰ به بعد» ساخته شد .
بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۸ بزرگترین، حجیم ترین و جسیم ترین ساعت دیواری جهان، در کلیسای سن پیر در فرانسه نصب گردید ارتفاع ساعت ۱/۱۲ متر عرض آن ۰۹/۶ متر و ضخامتش ۷/۲ متر بوده که از ۹۰۰۰۰ قطعه تشکیل یافته . در مقابل بزرگترین ساعت، ظریف ترین ساعت دنیا فقط ۹۸/۰ میلی متر قطر دارد .
ساعت آفتابی :یکی از کهن ترین روشهای تشخیص زمان ، گردش روزانه خورشید در آسمان بود. رومیان ، روز را هشت قسمت می کردند و هر قسمت را یک ساعت می نامیدند. ساعتهای آنها در زمستان کوتاه و در تابستان طولانی بود. با استفاده از یک ساعت آفتابی به راحتی می توان زمان را از حرکت خورشید به دست آورد. یک میله که در جایی نصب شده باشد، سایه ایجاد می کند. در تمام مدت روز که خورشید در آسمان گردش می کند. مکان سایه نیز به آرامی عوض می شود. از مکان سایه می توان فهمید که ساعت چند است. پیش از اختراع ساعتهای ارزان قیمت امروزی ، بسیاری از مردم برای نگاه داشتن زمان از ساعتهای آفتابی استفاده می‌کردند.

دقیق ترین زمان سنج :

دو زمان سنج اتمی که در ۱۹۶۴ در آزمایشگاه پژوهشی نیروی دریایی آمریکا در شهر واشنگتن نصب شده اند ، دقیق ترین زمان سنج جهان به شمار می آیند . این دو زمان سنج که بر مبنای دوره ی انتقالی اتم هیدرژن ( ۶۴۹/۱۴۲۰۴۵۰۷۵۱ سیکل در ثانیه ) عمل می کنند ، دارای خطای ۱ ثانیه در ۱۷۰۰۰۰۰ سال می باشند .

شب و روز:

خورشید هر روز از مشرق طلوع می کند و به آرامی بالا می آید. مسیر حرکت آن در آسمان به شکل یک نیم دایره است. پس از پیمودن این مسیر ، در افق فرو می رود. و شب آغاز می شود. زندگی انسان ، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. به هنگام روز ، برخی از جانواران استراحت می کنند و شب به جستجوی غذای خود می پردازند. انسان و برخی از جانوران عکس آنها عمل می کنند. با شروع روز بسیاری از گلها ، گلبرگهای خود را باز می کنند و شب آنها را می بندند.

عوامل پیدایش شب و روز:

در زمانهای قدیم ، مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت می کند و شب و روز به وجود می آورد. مثلا مصریان بر این باور بودند که خدای خورشید به نام «رع» ارابه آتشین خود را هر روز در آسمانها می راند. امروزه می دانیم که این خورشید نیست که حرکت می کند بلکه سیاره ما زمین ، مانند فرفره از غرب به شرق می چرخد. ما در اثر چرخش زمین تصور می کنیم که خورشید در آسمان حرکت می کند. هنگامی که یک بخش رو به خورشید قرار می گیرد، روز در آن آغاز می شود. در همان هنگام ، بخش دیگر زمین که رو به خورشید نیست در تاریکی فرو می رود. یک بار چرخش زمین به دور خود، یک شبانه روز است.

طولانی ترین مقیاس زمان :

در تاریخ شماری و تقویم هندو مقیاسی به نام کالپا (kalpa ) وجود دارد که معادل ۴۳۲۰ میلیون سال کره ی زمین است . در علم نجوم سال کیهانی مدت زمان یکبار گردش خورشید دور مرکز کهکشان راه شیری است . ( معادل ۲۲۵ میلیون سال ما در کره ی زمین ) در اواخر دوره ی کرتاسه یعنی حدود ۸۵ میلیون سال پیش ، سرعت چرخش زمین به دور خورشید بیشتر بود و از اینرو یک سال ۳/۳۷۰ روز را در بر می گرفت . در دوران کامبرین یعنی حدود ۶۰۰ میلیون سال پیش ، یک سال ۴۲۵ روز را شامل می شد.

کوتاهترین مقیاس زمان :

از آنجایی که نیروی کشندی ( جزر و مدی ) ماه طول روز را در کره ی زمین دچار نوسان می کند و در نتیجه در هر قرن یک ثانیه به طول روز اضافه می گردد ، لذا از سال ۱۹۶۰ به اینطرف در تعریف ثانیه برای مقیاس زمان تجدید نظر شد . در گذشته یک ثانیه معادل یک قسمت از ۸۶۴۰۰ قسمت میانگین یک سال خورشیدی بود حال آنکه اینک برابر یک قسمت از ۳۱۵۵۶۹۲۵۹۷۴ قسمت میانگین یک سال خورشیدی می باشد که از نقطه نظر تقویم نجومی سال ۱۹۰۰ میلادی به عنوان معیار انتخاب شده است .در آوریل ۱۹۸۲ چارلز چنگ موفق شد در آزمایشگاه بل در ایالت نیوجرزی در آمریکا یک ضربان نور لیزری تولید کند که زمان پایداری آن فقط ۳۰ فمتو ثانیه بود . طول این ضربان نوری ۹ میکرومتر یعنی ۱۴ طول موج محاسبه گردید .

روشنایی روز-صرفه جویی در زمان :

طی جنگ جهانی اول در بریتانیا و آمریکا ساعت ها را یک ساعت از زمان استاندارد جلوتر کشیدند . دلیل این کار استفاده از روشنایی روز برای کار و صرفه جویی در مصرف برق بود . جلو کشیدن ساعت برای افراد بسیار راحت تر است تا این که یک ساعت زودتر سر کار حاضر شوند . در بریتانیا هنوز در ماه های تابستان از ساعت تابستانی که یک ساعت جلوتر از ساعت گرینویچ است استفاده می شود . دولت روزی را که باید ساعت ها جلو یا عقب کشیده شود تعیین می کند.

digimobileco
پیکان زمان :

هنگامی که انسان می کوشید تا جاذبه ی گرانشی را با مکانیک کوآنتوم یکی کند باید نظریه ی «زمان موهومی » را نیز در آن دخالت می داد . زمان موهومی راستا و جهت های قابل تشخیصی در فضا ندارد . اگر کسی بتواند بر حسب زمان موهومی بسمت شمال برود الزاما باید بتواند به عقب برگشته و از جنوب سر درآورد ، به همین نحو اگر کسی بر حسب زمان موهومی بتواند به سمت جلو برود الزاما باید بتواند عقبگرد کرده و بسوی عقب برود . این به معنی آن است که در زمان موهومی بین سمت های پس و پیش تفاوت مهمی وجود ندارد . از سوی دیگر ، همانطور که همه می دانیم ، در « زمان حقیقی » بین سمت های جلو و عقب اختلاف فاحشی موجود است . قوانین علم بین گذشته و آینده تمایزی بوجود نمی آورد . با وجود این هنوز هم در زندگی معمولی ، بین راستاهای سمت جلو و سمت عقب در زمان حقیقی اختلاف بزرگی موجود است . برای توضیح بیشتر لیوانی را در نظر آورید که از روی میز بر کف زمین بیفتد و تکه تکه شود . اگر شما فیلمی از این واقعه برداشته و به نمایش بگذارید خواهید دید که قطعات لیوان به ناگاه روی زمین جمع شده و به صورت لیوان سالم و کاملی در آمده و بر روی میز پس می جهد . حتی اگر شما از جریان هم قبلا اطلاعی نداشته باشید باز می توانستید به سادگی بگویید که فیلم به عقب برگشته است زیرا چنین ماجرایی هرگز در زندگی معمولی سابقه ندارد . توضیحی که می توان به این پرسش داده می شود که چرا جمع و جور شدن تکه های لیوان از کف زمین و پس پرش آن بر روی میز به حقیقت نمی پیوندد و ما آن را نمی بینیم این است که چنین چیزی مخالف قانون دوم ترمودینامیک است . این قانون گویای آن است که پیوسته در هر سیستم بسته مقدار بی نظمی یا انتروپی نسبت به زمان افزایش می یابد . به عبارت دیگر این حالت شکلی از قانون مرفی می باشد که می گوید :« اشیاء همیشه تمایل به کجروی دارند ! » لیوان سالمی که بر روی میز قرار گرفته است نمایانگر حالتی از نظم غایی است ، ولی لیوان شکسته ای که بر کف زمین پراکنده شده است نمودار حالتی از بی نظمی است . افزایش بی نظمی یا انتروپی نسبت به زمان ، مثالی است از آنچه پیکان زمان نامیده می شود و چیزی است که گذشته را از آینده متمایز ساخته و سمت و جهتی به زمان می دهد . دستکم سه پیکان مختلف از زمان وجود دارند که عبارتند از : ۱- پیکان ترمودینامیک زمان و آن سویی از زمان است که در آن بی نظمی یا انتروپی افزایش می یابد . ۲- پیکان روانشناختی زمان و آن سویی است که ما گذشت زمان را در آن احساس می کنیم و جهتی که ما گذشته را به یاد می آوریم و نه آینده را . ۳- پیکان کیهان شناسی زمان و آن سویی از زمان است که کیهان در آن جهت بجای انقباض در حال انبساط است .

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای اولین ساعت ها بسته هستند

انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎

انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎

دانلود موزیک
,انتقاد رضا صادقی,مرتضی پاشایی,فیلم بیمارستان مرتضی پاشایی,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

انتقاد رضا صادقی,مرتضی پاشایی,فیلم بیمارستان مرتضی پاشایی,اینستاگرام رضا صادقی,احسان خواجه امیری,تجمع در بیمارستان بهمن
با انتشار غیرمنصفانه فیلم مرتضی پاشایی در بیمارستان و شایعات زیاد پیرامون وی، رضا صادقی درصفحه شخصی خود ضمن انتقاد شدیدی که کرده، این افراد را حقیر و کوته فکر خواند.

رضا صادقی که به همراه احسان خواجه امیری به آرامگاه رفته و بر مزار پدر علی جعفری حاضر شدند عکس زیر را به همراه متنی در اینستاگرام خود منتشر کرد.سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

امروز ، من و برادرم احسان ، و قبرستان سرد تهران …. و کلى دلتنگى .. خدا حافظ مرتضى .. حالا دیگه اینجا خبرى از درد نیست … خبرى از کبودى دست بخاطر جاى سوزن و سرم نیست … امروز در مسیر خبر پروازت رو دادن رفیق … خدا پدر على جعفرى رو رحمت کنه … براى شادى روح مرتضى و همه رفتگان این روز فاتحه بخونید …سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

رضا صادقی که از دست برخی افراد سودجو و فرصت طلب بسیار ناراحت بود و با انتقاد از انتشار فیلم مرتضی پاشایی در بیمارستان در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشت:سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

,
من و تو اغوشت بگیر خدا ، میخوام بخوابم …. اخه تو تنها کسى بودى که دادى جوابم … من و تو اغوشت بگیر میخوام برات بخونم .. روى زمین چقد بده ، میخوام پیشت بمونم .. اوج بى شرفى وحقرت بود پخش اون تیکه فیلم از این جوون .. حرفى ندارم براى این بى صفتى فقط ، لعنت به دنیاى بد ، بى شرفى تا این حد ؟ در ضمن پست قبلى من رفتن من و احسان به خاکسپارى پدر بزرگوار دوستم على جعفرى بود ، متاسفم براى عده اندکى کوته فکر براى جمله هاى بى مغزشون … خدا بدادمون برسه …سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

مصاحبه : با سلطان مشکی پوش رضا صادقی
مصاحبه با سلطان مشکی پوش رضا صادقی خاص می خواند: مشکی رنگ عشقه، مشکی end عاشقه، دندون عاریه، وایسا دنیا من می خوام پیاده شم.
خاص می پوشد: از دوران نوجوانی مشکی به تن کرد و دیگر در نیاورد.
خاص حرف می زند: چرا ما ایرانی ها معتقدیم مشکی رنگ عزاست و در مقابل، همه عرفا رنگ سیاه نیمه شب را برای خلوت با معبود بر می گزینند، چرا پارچه کعبه مشکی است؟ همه درویش، همه عارف، جای عاشق پس کجاست؟ و …
اما مثلی بیشتر خواننده ها نمی تواند کنسرت برگزار کند… این فصل مشترک رضا صادقی خواننده محبوب نسل جوان است با تمام خواننده ها به خصوص پاپ، همین موضوع و نیز لغو کنسرت های اروپایی وی ما را بر آن داشت به سراغش برویم و ساعاتی را هم کلام و شاید همنوا با او دلایل را بررسی کنیم.

کنسرت گذاشتن شما هم قصه‌ای شده، چرا اجازه کنسرت نمی‌دهند؟
صـادقی: والا یک عده بزرگوار هستند که نمی‌خواهند ما فقط خوندنی شویم، دوست دارند بمونیم و موندنی باشیم.

یعنی چه؟
صـادقی: اقدام می‌کنیم بخونیم یعنی خوندنی شویم محض این‌که نفس بکشیم ولی دوستان لطف دارند، می‌گویند شما نخون تا تو اذهان بمونی.

یعنی آثارتان به قدری در اوج قرار دارد که برای حفظ آنها دیگر نباید بخوانید؟
صـادقی: باید برگشت به آثار آقای مولانا که گاهی یک چیزهایی می‌گفت نقض و نقیض برای این‌که مردم بدانند دنیا دست کیه… من هم این را گفتم تا عاقلان دانند.

اما جواب سوالم را ندادید؟
صـادقی: مولانا یک روز سر تا پایش را آغشته به مِی‌ می‌کند، جلوی در مسجد می‌ایستد بعد از او می‌پرسند چرا این کار را کردی؟ جواب می‌دهد: نشستم فکر کردم، آن‌قدر عمر ندارم که تمام گناهانم را پاک کنم، می‌خواهم این‌گونه دهان مردم را باز کنم بلکه بخشی از گناهانم آمرزیده شود، نقل من هم همینه عده‌ای بزرگوار به فکر عاقبت من هستند، می‌گویند خودش را ضایع نکند با این همه خوندن، ما نگذاریم بخوند تا موندنی شود.

پس دلشان بیشتر از خودتان برای شما می‌سوزد؟
صادقی: یقینا.

لغو کنسرت‌های اروپایی هم به همین منوال است؟
صـادقی: کنسرت‌های اروپایی به دلیل ناهماهنگی‌هایی که مقصر اصلی آن خود هستیم نه هیچکس دیگر لغو شد، دوستان برنامه‌ریز، در سوئد کمی دیر اقدام کردند، من هم جزو آن دسته از آدم‌هایی نیستم که عشق خارج شدن از مملکتم را داشته باشم از این رو دوست دارم اگر کنسرتی در خارج دارم درست و روی اصول برگزار شود.

یعنی اصلا به سرتان هم نمی‌زند از کشور برای همیشه خارج شوید؟ (اشاره به برنامه شب شیشه‌ای)
صـادقی: نمی‌شود، یعنی این‌جا یک چیزی دارد که نمی‌گذارد، آدم را پایبند کرده.

پس چراغتان در این خانه می‌سوزد؟
صـادقی: بله، مهم هم نیست چه جرمی و گناهی این سزایش است، هر چند خیلی دوست دارم برای ایرانی‌های سرتاسر دنیا اجرا کنم، افتخار است برای من ولی به حساب روزهای سخت پشت سر گذاشته شده، نمی‌گذارم.

چطور؟
صـادقی: من خیلی روزهای سختی را گذراندم که به این جایگاه صفر کنونی رسیدم، حالا کی عمرم جواب بدهد که بروم روی جایگاه پنج یا ده و خیلی شاهکار کنم بشود بیست، از این رو نمی‌خواهم این راه پرمشقتی که طی کردم با یک سفر بدون برنامه‌ریزی شده، خودم را داخل منگنه کنم که خیلی چیزهای دیگر خراب شود.

برگزاری کنسرت‌های اروپایی کنسل شد یا به تعویق افتاد؟
صـادقی: حتما، فرصتش پیش بیاید اجرا خواهم داشت.

زمانش مشخص نیست؟
صـادقی: نه، فعلا موکول شده، اما دقیق مشخص نیست.

در همان کشورها، مثل سوئد و…؟
صـادقی: چند کشور دیگر هم اضافه شده، هلند، سوئد و احتمالا کانادا…

استقبال در این کشورها چگونه است؟
صـادقی: مردمان آنجا بیش از این‌که یک خواننده را ببینند یا یک موزیک بشنوند می‌آیند یک ایرانی را ببینند که از مملکتشان آمده که حرف‌هایش، نوع نگاه کردنش و حتی نوع دست دادنش مثل همان کسانی است که خودشان در زندگیشان داشتند.

پس کیفیت کار خیلی برایشان مهم نیست؟
صـادقی: چرا ولی در وهله دوم، بالاخره برایشان اهمیت دارد کسی که از ایران می‌رود «شکلاتی شکلاتی» می‌خواند یا یک چیز درست و حسابی که در شان موسیقی باشد. خوب می‌دانید ایرانی‌های خارج از کشور برای گذران زندگی خیلی زحمت می‌کشند و همین موضوع زنجیری است به دست و پایشان که کشیدن و باز کردن زنجیر برای آمدن به کنسرت آنها را کمی حساس‌تر می‌کند که با دقت بیشتری کار را آنالیز کنند.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎ بسته هستند

کلاهبرداری وایبری از مشترکان تلفن‌همراه

علیرغم همکاری قوه قضائیه، پلیس آگاهی، وزارت ارشاد و اپراتورها برای مقابله با کلاهبرداری‌های پیامکی برنده شدن در قرعه‌کشی‌، همچنان این معضل اجتماعی ارتباطی قربانی جدید می‌گیرد و اخیرا پای متخلفان به پیام‌رسان‌های وایبر، واتس‌آپ و لاین نیز باز شده است

پست الکترونیکی

به گزارش ایتنا از فارس، ماجرای قدیمی پیامک‌های کلاهبرداری از مشترکان با عنوان برنده شدن در مسابقات در حالی همچنان ادامه دارد که به تازگی پای کلاهبرداران به شبکه‌های رایگان موبایلی نیز باز شده است.

همواره مشترکان با پیامک‌هایی با عنوان برنده شدن در مسابقات مواجه می‌شوند که بنابر آمار پلیس آگاهی هنوز نیز موارد متعددی از این کلاهبرداری‌ها گزارش می‌شود.

در این روش کلاهبرداری،‌ با بهانه واریز وجه جایزه، اطلاعات کارت بانکی افراد مورد سرقت قرار می‌گرفت که این موضوع هم اکنون نیز ادامه دارد.

اخیرا نیز با رواج نرم افزارهای رایگان ارتباطی، شاهد افزایش شماره‌های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغی هستیم، همراستا با این پدیده، پیامک‌های کلاهبرداری نیز به پیام‌رسان‌های وایبر، واتس‌آپ و لاین راه پیدا کرده است.

یکی از این پیامک‌ها، پیامکی مبنی بر قرعه‌کشی در دهه فجر در جزیره کیش با میزبانی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است که گفته شده بین دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی انجام شده است؛ اخیرا نیز در چنین پیامک‌هایی به وسیله به کار بردن کدهای فریب دهنده و شخصی پیامک‌ مانند کاربر کرامی با کد کاربری ۰۰۲ … مشترک شماره …. تلاش می‌شود تا واقعی بودن پیامک برای افراد قابل پذیرش باشد.

پیش از این نیز چنین موردی که از عنوان وزارت ارتباطات برای اعتباردهی به پیامک‌های جعلی استفاده شده بود، به طور گسترده در پیام‌رسان‌ها منتشر شده بود.

در آن زمان به دلیل احتمال فریب افراد با دلیل جعل عنوان وزارت ارتباطات، این وزارتخانه ناگزیر به صدور اطلاعیه در جهت آگاه‌سازی مردم شد.

اما چندی نگذشته که بار دیگر این موارد مشاهده شده است.

زیرا اساسا راه جلوگیری از ارسال این پیامک‌ها در شبکه اپراتورهای تلفن همراه و پیام‌رسان‌ها وجود ندارد.

زیرا این پیامک‌ها اغلب به صورت شخص به شخص ارسال می‌شوند که در نتیجه امکان نظارت بر آنها وجود ندارد و حتما باید فردی موردی کلاهبرداری قرار گیرد تا شاکی خصوصی ایجاد شود و برای موضوع، پرونده شکایت تنظیم شود.

همچنان که مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه در پاسخ به گلایه مشترکان از پیامک‌هایی که با هدف کلاهبرداری‌ برای مشترکان ارسال می‌شود، پاسخ داد که «این کلاهبرداری نیز مانند هر جرم دیگری در حیطه وظایف پلیس آگاهی و قوه قضائیه است و اپراتور مسئولیتی در این باره ندارد.»

تعدد نهادهای مرتبط با ماجرا از جمله عواملی است که پیگیری موضوع را سخت کرده است؛ قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به این موارد، از سوی بخش پیشگیری این قوه هر ازچندگاهی نقش خود را با ارسال پیامک‌هایی هشدار دهنده با موضوعات مختلف از جمله لزوم ثبت سند و انتقال سند سیم کارت ایفا می‌کند.

اما این اقدامات در مقابل کلاهبرداری‌های متعدد روی بستر تلفن‌همراه به تنهایی کافی نیست.

پلیس آگاهی نیز شکایات مشترکان در این باره را بررسی می‌کند و از طریق سایت پلیس فتا اطلاعاتی را به مشترکان ارائه می‌دهد؛ اگرچه باور این موضوع سخت است اما آمار موجود از پرونده‌های شکایت در این باره، نشان می‌دهد هنوز افراد زیادی فریب این کلاهبرداران را می‌خورند.

وزارت ارشاد نیز سامانه‌ای را برای اعلام شکایت مشترکان از پیامک‌های انبوه این چنینی راه‌اندازی کرده است؛ این سامانه البته برای پیامک‌های شخص به شخص کاربرد ندارد.

در نهایت در انبوه نهادهای مرتبط با موضوع که برخورد با این تخلف را نیازمند حرکت جمعی و هماهنگ کرده است؛ به نظر می‌رسد یکی از کوتاه‌ترین مسیرها برای ریشه کن کردن این معضل اجتماعی و ارتباطی، تسریع مراحل شکایت تا برخورد قطعی با خاطیان است تا طولانی بودن مراحل دادرسی از شکایت باعث صرفنظر نظر کردن مشترک از شکایت و آسوده‌ شدن خیال خاطی برای ادامه تخلف نشود که در این صورت همواره مشترکان دیگری قربانی‌های آینده این کلاهبرداران خواهند شد

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای کلاهبرداری وایبری از مشترکان تلفن‌همراه بسته هستند

متن موسیقی های شادمهر عقیلی

متن موسیقی مشهور از شآدمهر عقیلی

دانلود تک آهنگ جدید

نفسم بند میاد وقتی انقدر زیاد
سخته فاصله گرفتن از تو

بی تو تب نمیکنم دیگه صبـر نمیکنم
سیر نمیشه نفس من از تو

من به این مشهور م که بد عاشق میشم
تو که میدونستی چرا موندی پیشم

مشهور م که بد عاشق میشم
تو که میدونستی جهت چه موندی پیشم

♫♫♫

اگه سرگردونی حالمو میدونی
نخواه عاقل شم دست بردارم
واسه ی راه رفتن سمت دریا رفتن
من به جز تو چه دارم

هرکسی نگام کنه عشق تو میبینه
تمام چیم مال توئه مگر که غیر از اینه
حق دارن این چشم ات اگه پُر توقعن
آخه تو این جهان چند نفر شکل توئن

من به این مشهور م که بد عاشق میشم
تو که میدونستی جهت چه موندی پیشم

مشهور م که بد عاشق میشم
تو که میدونستی برای چه موندی پیشم

متن موسیقی حس بهتر یه شآدم هر
عقیلی

حس خوب یه ببینی یه نفر تمام رو بخاطر تو پس زده
واسه ی رسوندن خودش به تو تمام راهو نفس نفس زده حس خوب یه
حس بهتر یه ببینی یه نفر واسه گزینش تو مصممه
دستتو بگیره بهت بگه موندنش کناره تو مسلمه حس خوب یه

♫♫♫

تو همین لحظه که دلگیرم ازت از همواره به تو وابسته ترم
اگه حس خوب ه تو به من نبود فکره عاشقی نمیزد به سرم به سرم
به من انگیزه زندگی بده تا دوباره حس کنم کنارمی
به درو شده دستامو بگیر الکی بگو که بیقرارمی الکی
حس بهتر یه ببینی یه نفر تمام رو بخاطر تو پس زده
واسه ی رسوندن خودش به تو تمام راهو نفس نفس زده حس بهتر یه
حس خوب یه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه
دستتو بگیره بهت بگه موندنش کناره تو مسلمه حس خوب یه
اونجا بودی که همواره با نگاش لحظه های منو عاشقونه کرد
این منم که تو تموم لحظه ها واسه عاشقی تو رو بهونه کرد
هرگز اون نگاه مهربونه تو بی فرق ی رو یاده من نداد
من پر از نیاز با تو بودنم مگه میشه قلب من تورو نخواد
حس خوب یه ببینی یه نفر تمام رو بخاطر تو پس زده
واسه ی رسوندن خودش به تو تمام راهو نفس نفس زده حس خوب یه
حس بهتر یه ببینی یه نفر واسه گزینش تو مصممه
دستتو بگیره بهت بگه موندنش کناره تو مسلمه حس بهتر یه

♫♫♫

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای متن موسیقی های شادمهر عقیلی بسته هستند

نبرخی به قوانین تولید نشر موسیقی در آمریکا

موسیقی صنعتی است با قوانین مختص به خود و به نظر می رسد هر از ما به نوعی با جنبه های مختلف آن درگیرهستیم.

فروش وی اس تی

موزیک صنعتی است با قوانین مختص به خود و به نظر می رسد هر از ما به نوعی با جنبه های مختلف آن درگیرهستیم. از یک شخص حقیقی گرفته تا اتحادیه ها و کمپانی های مشهور ، از ناشرین گرفته تا صادر کنندگان پروانه کار، از آژانس های مسئول گردآوری قطعات موسیقی گرفته تا دفاتر کپی رایت ثبت علائم تجاری، همه و تمام درگیر این صنعت هستند .

برای شروع هر کار موسیقی قبل از هر چیز ضروری است دفتر ثبت علائم تجاری و حقوق انحصاری در آمریکا پیش از ادعای هر گونه حق حقوقی، ورژن ای اطلاعات از گروه یا شخص مانند نام یا آرم ثبت شده مربوطه را در اختیار داشته باشد.

قوانین این دفتر تعیین می کنند که تحت شرایط موجود، افراد مجاز به انتخاب چه نام و چه آرمی هستند . پس عاقلانه تر این است که هر یک از گروه های موسیقی برای اجرا، ضبط و فروش آثار خود در بازار، به منظور دفاع از حق حقوق مربوطه و کسب سود در بازار آهنگ ، نام را به ثبت قانونی برساند.

به ندرت پیش می آید که هنرمندی شخصا مالک یک شرکـت نشر، بازاریابی و حتی استودیوی ضبط بوده قدرت مالی و محبوبیت لازم جهت عقد قرارداد را دارا باشد. اکثریت هنرمندان استطاعت مالی لازم برای عقد قراردادها و نشر آثارشان را ندارند، در نتیجه حدود پنجاه درصد از سود کار، صرف پرداخت تعرفه پخش آثار در بازار می شود.

زمانی که ناشر معین ، حقوق انحصاری آهنگ را در اختیار می گیرد، در واقع اوست که تعداد اجراها ظرفیت بازار برای حضـور این موسیقی در آلبوم های را تعیین می نماید ؛ در صورتی که گروه دیگری قصد اجرای مجدد این موزیک داشته باشد، این کار فقط با کسب مجوز جلب رضایت از ناشر اولیه میسر است.

همین طور هنرمندانی که مایلند حق امتیاز پخش رادیویی یا تلویزیونی آثار را در اختیار داشته باشند، باید به عضویت انجمنها گرو ههایی چون ASCAP (انجمن موزیک سازان، نویسندگان ناشرین آمریکا)، BMI (اتحادیه ناشرین موزیک آمریکا) یا گروه های مشابه که قادر به گرفتن اطلاعات مربوط به روشها سیسمتهای پخش و نشر (Broadcast Data Systems) باشند، درآیند.

اطلاعات سیستم هایی که در اخیتار این سازمانها قرار دارد، یاری می نماید تا تعداد دفعات پخش یک آهنگ نظریات مختلف راجع به هنرمندان اجرا کننده موزیک را کنترل کرد.

ASCAP به شخص مجوز می دهد با پرداخت عوارض، اثرش را ثبت نماید و اعضای BMI تضمین می کنند که شخص قدرت پرداخت تعرفه های مربوطه را دارد.
مقررات اجرای مجدد یک موسیقی

اگر گروهی برای اهداف مالی تصمیم بگیرد موزیک ی را مجددا اجرا نماید، برای هریک از کاربردهای زیر ضروری است از آژانس مخصوصی (Harry Fox Agency) مجوز کپی رایت داشته باشد :

“مجوز قطعات ساخته شده جهت ضبط تجاری، کاست، سی دی فرمت های رایانه ی با هدف تکثیر انبوه پخش در بازار. “

“مجوز بین المللی قطعات ساخته شده جهت استفاده های صوتی عکس ی از قبیل عکس های متحرک، برنامه های تلویزیون کابلی، سی دی های تصویر ی و ویدیوهای خانگی. “

“مجوز جهت استفاده در تلویزیون، رادیو و اطلاعیه های بازرگانی.”

“مجوز قطعات آهنگ برای ضبط های غیر خصوصی، مانند موزیک متن، موسیقی رایانه ی، شبکه های رادیویی صنفی، MIDI، Karaoke چندرسانه ای.”

“مجوز برای ضبط برنامه هایی خارج از خاک آمریکا و واردات به این کشور برای فروش. “

“پخش و گردآوری کلیه حق التالیف های اثر در پی انتشار آن. “

“تحلیل مجوز های ثبت شده که از قطعه منتشر شده استفاده کرده اند، و نیز شناسایی محصول بدون مجوز.”

در حالیکه ناشرین حفاظت از کلیه حقوق نشر را به عهده دارند، ASCAP BMI یا SESAC از حقوق اجرایی مراقبت می کنند و HFA حقوق مکانیکی جهت تکثیر مجدد توزیع را عهده دار است، هنرمندان به اینکه از آثارشان هیچگونه سوء استفاده ای نخواهد شد، اطمینان خواهند داشت.

از طرف دیگر شرکت های تکثیر کننده با پیوستن به RIAA (انجمن صنعت ضبط آمریکا) از امکانات برای ای جهت پشتیبانی از آثار برخوردار می شوند. شعار RIAA این است :

“هدف ما پشتیبانی از حقوق استعدادها در تمام جهان احیای حقوق اولیه هر هنرمند، روش ی مصرف کنندگان، تخقیقات بازنگری قوانین سیاست ها است .”

به این ترتیب هر کس کپی غیر قانونی از یک تاثیر را استفاده نماید، مورد پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت. همچنین در آمریکا شرکـت هایی مانند AFM، AEA AFTRA نیز در پشتیبانی از موسیقی دانانی که در ارکسترها و سالن های تئاتر مشغول به کار هستند ، کار می کنند.

به طور کلی ، می توان گفت صنعت موزیک در صدد است که از حقوق اشویِژگزینشه حقیقی و هم شرکت های بزرگ دفاع نماید ، اما با حضـور روز افزون چهره های نو که با استفاده از وب سایت های اینترنتی به پخش غیر قانونی آثار خود مشغولند، طبیعتا شرکت های پخش را به فکر درخواست تدوین قوانین معین ی برای سایت های اینترنتی انداخته است.

در حال حاضر، ASCAP اقدامی در این مورد انجام داده که در آن توزیع فایل های MP۳ به مجوزپخش نیاز دارند.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای نبرخی به قوانین تولید نشر موسیقی در آمریکا بسته هستند

اموزش مقدماتی برنامه نویسی

از کدام فریم ورک در css استفاده کنیم ?

مطمینا خیلی از شما با سی اس اس آشنا هستید و نحوی نوشتار آن را میدانید. (اگر خیر, برای شروع میتوانید به سایت w3schools رجوع کنید) معمولا بیشتر طراحان ویب سایت به صورت مبتدی از این زبان استفاده میکنند در این مقاله قصد دارم فریم ورک های CSS را به شما معرفی کنم. شما با یادگیری و استفاده از این فریم ورک ها میتوانید بسیاری از استاندارد ها را در صفحات خود رعایت کنید. از جمله مزایای این فریم ورک ها عبارتند از :

عدم نیاز به تعریف مجدد استایل برای هر عنصر و رعایت Object Oriented Programming
بالا رفتن سرعت کار
نمایش درست صفحات در تمامی مرورگرها
رعایت استاندارد های گراید دیزاین و تایپوگرافی
انجام کارهای تیمی

هاست اختصاصی چیست؟

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک عبارت از مجموعه ای از کتابخانه های از قبل تعریف شده است که استفاده از آنها باعث افزایش سرعت کاری وسهولت در کدنویسی میشوند. تعداد فریم ورک های سی اس اس در وب به بیش از ۱۰۰ فریم ورک می رسند که تعداد زیاد این فریم ورک ها باعث تردید در انتخاب فریم ورک مناسب می شود.

برای اینکه بتوانیم فریم ورکی مناسب به نیاز خود پیدا کنیم بهتر است که با انواع فریم ورک ها آشنا شویم. فریم ورک های CSS را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱٫ Css Reset: این نوع فریم ورک ها معمولا اولین استایلی می باشند که در صفحات وب تعریف میشوند و وظیفه آن از بین بردن تمامی استایل هایی می باشد که مرورگر ها به صورت پیش فرض به عناصر صفحه می دهند.

در این روش ما میتوانیم هر نوع استایلی را که خودمان دوست داریم برای تگ ها به صورت پیش فرض تعریف کنیم. معمولا Eric’s Meyer reset css و YUI reset Css دو نوع مشهور این کتابخانه ها میباشند.
۲٫ Grid frameworks: در این نوع فریم ورک ها موقیعت قرارگیری عناصر صفحه (تگ ها) طبق سطرها و ستون های از قبل تعریف شده می باشد.

گراید ها به صورت ستون (Column grids)

گراید ها به صورت سطر (typographic grids)

در این نوع فریم ورک ها پهنای صفحه معمولا ۹۶۰ پیکسل می باشد که ان را به ۱۲ یا ۱۶ ستون تقسیم میکنند و موقیعت شروع تگ ها به اساس این ستون ها می باشد. سه نوع مشهور column grid عبارت است از blueprint و ۹۶۰ grid system و YUI grid system می باشند. با رجوع به سایت های این فریم ورک ها میتواند که نحوی استفاده و نمونه هایی را مشاهده کنید.

۳٫ CSS PRE-FAB: در این دسته از فریم ورک ها استایل ها از قبل برای عناصر تعریف شده است تنها کاری که شما میکنید این است که کلاس های مربوط را به عناصر خود اضافه میکند

Slick Map CSS نمونه از این دسته فریم ورک ها می باشد.

۴٫ Server side frameworks: در این دسته از فریم ورک ها ما از زبان دیگری به نام sass کمک میگیریم. در اصل sass یک زبان برای تولید css می باشد طوریکه ما در sass امکان استفاده از متغییرها, وراثت, دستورات تو در تو و … می باشیم این عملیات در سمت سرور انجام داده می شود و کامپایلر sass انها را به css ترجمه می کند و نتیجه حاصله به صورت سی اس اس (قابل تفسیر توسط مرورگر) به مرورگر فرستاده می شود.

برای مشاهده لیست تمامی فریم ورک ها میتوانید به سایت github مراجعه کنید.

خلاصه کلام :

انتخاب دست خود شما می باشد, شما می بایست که نیاز پروژه خود را دقیق درک کنید و نظر به نیاز خود فریم ورکی مناسب انتخاب کنید, درصورتیکه پروژه شما ساده و کوچک می باشد شما میتوانید که خود به تنهایی فریم ورکی برای پروژه نوشته کنید و در صورتیکه پروژه بزرگ می باشد بهتر از فریم ورک های boostrape یا foundation استفاده کنید.

در صورتیکه شما از فریم ورکی استفاده میکنید تجربه خود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای اموزش مقدماتی برنامه نویسی بسته هستند

داستان ساده و روان
انگلیسی

گفتگو با خدا

I dreamed I had an interview with god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم

God askedخدا گفت

So you would like to interview meپس می خواهی با من گفتگو کنی؟

I said If you have the timeگفتم اگر زمان داشته باشید

God smiledخدا لبخند زد!

سفارش ترجمه

My time is eternity من ابدی است

What questions do you have in mind for meچه پرسشها ی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی ؟

What surprises you most about human kindچه چیز بیش از تمام شما را در مورد آدم متعجب می نماید ؟

God answeredخدا جواب داد :

That they get bored with child hoodاین که آنها از بودن در زمان کودکی ملول می شوند

They rush to grow up and thenعجله دارند زودتر بزرگ شوند و بعد

long to be children againحسرت زمان کودکی را می خورند

That they lose their health to make moneyاینکه سلامت شان را صرف به دست آوردن پول می کنند

and thenو بعد

lose their money to restore their healthپولشان را خرج حفظ سلامت ی می کنند

That by thinking anxiously about the futureاینکه با استرس نسبت به آینده

They forget the presentزمان حال را فراموش می کنند

such that they live in nether the presentآنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند

And not the futureنه در آینده

That they live as if they will never dieاین که چنان زندگی می کنند که گویی ، نخواهند مرد

and die as if they had never livedو آنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده اند

God’s hand took mine andخداوند دستهای مرا در دست گرفت

we were silent for a whileو مدتی هر دو ساکت ماندیم

And then I askedبعد پرسیدم

As the creator of peopleبه عنوان خالق آدم ها

What are some of life lessons you want them to learnمی خواهید آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند ؟

God replied with a smileخداوند با لبخند جواب داد :

To learn they can not make any one love themیاد بگیرند که نمی توان افراد دیگر را مجبور به رفیق داشتن کرد

but they can do is let themselves be lovedاما می توان محبوب دیگران شد

To learn that it is not good to compare themselves to othersیاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند

To learn that a rich person is not one who has the mostیاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی دارد

but is one who needs the leastبلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we loveیاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل افرادی که دوستشان داریم ایجاد کنیم

and it takes many years to heal themولی سالها لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد

To learn to forgive by practicing for givenessبا بخشیدن عفو یاد بگیرند

T o learn that there are persons who love them dearlyیاد بگیرند افرادی می باشند که آنها را عمیقا رفیق دارند

But simly do not know how to express or show their feelingsاما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند

To learn that two people can look at the same thingیاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند

and see it differentlyاما آن را مفرق ببینند

To learn that it is not always enough that they be forgiven by othersیاد بگیرند که همواره کافی نیست دیگران آنها را ببخشند

The must forgive themselvesبلکه خودشان هم باید را ببخشند

And to learn that I am hereو یاد بگیرند که من اینجا هستم

ALWAYSهمیشه……

*****

مهر مادری

My mom only had one eye. I hated her… she was such an embarrassment.

مادر من تنها یک چشم داشت . من از اون متنفر بودم … اون همواره مایه خجالت من بود

She cooked for students & teachers to support the family.

اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت

There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me.

یک روز اومده بود دم در مدرسه که به من درود کنه و منو با به خونه ببره

I was so embarrassed. How could she do this to me?

بسیار خجالت کشیدم . آخه اون چگونه تونست این کار رو بامن بکنه ؟

I ignored her, threw her a hateful look and ran out.

به روی خودم نیاوردم فقط با تنفر بهش یه نگاه کردم وفورا از اونجا دور شدم

The next day at school one of my classmates said, “EEEE, your mom only has one eye!”

روز بعد یکی از همکلاسی ها منو مسخره کرد و گفت هووو .. مامان تو تنها چشـم داره

I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear.

فقط دلم میخواست یک جوری خودم رو گم گور کنم . کاش زمین دهن وا میکرد منو ..کاش مادرم یه جوری گم و گور میشد…

So I confronted her that day and said, ” If you’re only gonna make me a laughing stock, why don’t you just die?!!!”

روز بعد بهش گفتم اگه میخوای منو شاد و شادمان کنی برای چه نمی میری ؟

My mom did not respond…

اون هیچ جوابی نداد….

I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger.

حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم ، چون بسیار خشمگین بودم .

I was oblivious to her feelings.

حس ات اون برای من هیچ ارزش ی نداشت

I wanted out of that house, and have nothing to do with her.

دلم میخواست از اون خونه برم و دیگه هیچ کاری با اون نداشته باشم

So I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study.

سخت درس خوندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور برم

Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own.

اونجا ازدواج کردم واسه خودم خونه خریدم ، زن و بچه و زندگی…

I was happy with my life, my kids and the comforts

از زندگی بچه ها و آسایشی که داشتم شادمان بودم

Then one day, my mother came to visit me.

تا اینکه یه روز مادرم اومد به دیدن من

She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her grandchildren.

اون سالها منو ندیده بود همین طور نوه ها شو

When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited.

وقت ی ایستاده بود دم در بچه ها به اون خندیدند و من سرش داد کشیدم که چرا خودش رو دعوت کرده که بیاد اینجا اونم بی خبر

I screamed at her, “How dare you come to my house and scare my children!” GET OUT OF HERE! NOW!!!”

سرش داد زدم “: چطور جرات کردی بیای به خونه من بجه ها رو بترسونی؟!” گم شو از اینجا! همین اکنون

And to this, my mother quietly answered, “Oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,” and she disappeared out of sight.

اون به آرامی جواب داد : ” اوه بسیار معذرت میخوام مثل اینکه آدرس رو عوضی اومدم ” و بعد فورا رفت واز نظر ناپدید شد .

One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore .

یک روز یک دعوت نامه اومد در خونه من درسنگاپور برای شرکـت درجشن تجدید دیدار دانش آموزان مدرسه

So I lied to my wife that I was going on a business trip.

ولی من به همسرم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری میرم .

After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.

بعد از مراسم ، رفتم به اون کلبه قدیمی خودمون ؛ اما تنها از روی کنجکاوی .

My neighbors said that she is died.

همسایه ها گفتن که اون مرده

I did not shed a single tear.

ولی من حتی قطره اشک نیز نریختم

They handed me a letter that she had wanted me to have.

اونا یک نامه به من دادند که اون ازشون خواسته بود که به من بدن

“My dearest son, I think of you all the time. I’m sorry that I came to Singapore and scared your children.

ای عزیزترین پسر من ، من همواره به فکر تو بوده ام ، منو ببخش که به خونت تو سنگاپور اومدم و بچه ها تو ترسوندم ،

I was so glad when I heard you were coming for the reunion.

بسیار شادمان شدم وقتی شنیدم داری میآی اینجا

But I may not be able to even get out of bed to see you.

ولی من ممکنه که نتونم از جام بلند شم که بیام تورو ببینم

I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.

وقتی داشتی بزرگ میشدی از اینکه دائم باعث خجالت تو شدم بسیار متاسفم

You see……..when you were very little, you got into an accident, and lost your eye.

آخه میدونی … وقتی تو بسیار کوچیک بودی تو یه تصادف چشم ت رو از دست دادی

As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with one eye.

به عنوان یک مادر نمی تونستم تحمل کنم و ببینم که تو داری بزرگ میشی با یک چشـم

So I gave you mine.

پس چشـم خودم رو دآدم به تو

I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.

برای من افتخار بود که پسرم میتونست با اون چشـم به جای من جهان ی نو رو بطور کامل ببینه

With my love to you,

با تمام عشق و علاقه من به تو

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای داستان ساده و روان
انگلیسی
بسته هستند